Vedtægter for foreningen

§1 Foreningens navn er SILKEBORG CLASSIC CONCERTS, og foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune.

§2 Foreningens formål er at tilbyde musikoplevelser og at udbrede kendskab til – og interesse for klassisk og nyere musik primært ved at afholde koncerter på højt niveau og sekundært ved at arrangere andre aktiviteter til fremme af formålet.

§3 Koncerter og evt. øvrige arrangementer lægges indenfor en musikfestival, der afholdes hvert år i august måned. Derudover søges hvert år gennemført et par koncerter eller andre arrangementer om efteråret og et par om foråret, gerne i samarbejde med andre arrangører.
Koncerter og øvrige arrangementer afholdes på forskellige lokaliteter rundt om i Silkeborg Kommune.
Såvel koncerter som øvrige arrangementer skal principielt være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et evt. overskud ved aktiviteterne skal anvendes inden for formålsparagraffens bestemmelser.
Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar for evt. optræden eller assistance på scenen ved foreningens arrangementer.

§4 Koncerter og øvrige arrangementer er åbne for offentligheden og mod betaling af en entre, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen. Foreningens medlemmer deltager gratis eller med reduceret billetpris.

§5 Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt på generalforsamlingen.

§6 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen har noget personligt økonomisk ansvar for foreningens forpligtelser.

MEDLEMSKAB
§7 Medlemskab følger kalenderåret og opnås ved indbetaling af det gældende medlemskontingent.

§8 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet budget. Kontingentet giver adgang til foreningens koncerter og øvrige arrangementer, jf. §4.

GENERALFORSAMLINGEN
§9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden, tid og sted sker ved annoncering i den lokale presse samt ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

§10 Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen og afvikles efter følgende dagsorden.
Valg af dirigent
Formandens beretning forelægges til godkendelse
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Valg til bestyrelsen
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg. Valgbarhed opnås efter tre måneders medlemskab.
a) I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges tre.
b) Hvert år vælges et antal bestyrelsessuppleanter.
c) Hvert år vælges revisor.
Eventuelt

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Bestyrelsen udarbejder referat af generalforsamlingen. Referatet skal godkendes af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse og lægges tilgængeligt på foreningens hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 50 % af foreningens medlemmer skriftligt har forlangt det.

FORENINGENS LEDELSE
§11 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand sammen med ét andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes gennem almindelig stemmeflerhed.

§12 Bestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelse af foreningens aktiviteter.

VEDTÆGTER OG EVT. OPLØSNING
§13 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.

§ 14 Beslutning om foreningens evt. opløsning træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Begge indkaldes efter bestemmelserne i §9.
Ved den første kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget om opløsning. Ved den anden generalforsamling kræves blot almindelig stemmeflerhed.
Ved opløsning af foreningen skal dens eventuelle formue tildeles almennyttige formåI, som er omfattet af ligningslovens § 8A, og som understøtter foreningens formål. Nærmere beslutning herom træffes af generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. nov. 2021